ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Η διδασκαλία των μαθημάτων στηρίζεται στο συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με σύγχρονες τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των ΜΦ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μορφές διδασκαλίας:

Α. Διαλέξεις από ένα διδάσκοντα με εποπτικό τρόπο και αναδραστική διαδικασία (συμμετοχή διδασκομένων).

Β. «Σταθμοί δεξιοτήτων», οι οποίες αποσκοπούν στην πρακτική εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε χειρισμούς υποστήριξης της ζωής σε επείγουσες καταστάσεις πάνω σε ειδικά προπλάσματα, εκπαιδευτικά μηχανήματα και εξοπλισμούς καθώς και νεότερες τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόζονται στις ΜΕΘ.
Γ. «Φροντιστήρια», τα οποία αποσκοπούν, μέσα από κλειστές ομάδες με Interactive μεθόδους συζήτησης (ανάδραση), στην εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε δύσκολα ή εξειδικευμένα θέματα μέσω προσομοιωτικών δραστηριοτήτων, όπως παρουσίασης περιστατικών, βιντεο-προβολών σχετικών με κλινικές εικόνες ή εφαρμογές και καταγραφή κατευθυντηρίων οδηγιών.

Δ. "Προσομοιώσεις" - Πρακτικές Ασκήσεις», οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την άλληλο-σύνδεση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε εικονικά σενάρια κλινικής εφαρμογής.

Ε. Μικρές εργασίες που ετοιμάζονται και παρουσιάζονται από τους ίδιους τους ΜΦ.

ΣΤ. Το πρόγραμμα μαθημάτων προσαρμοσμένο στα απαιτούμενα ECTS credits διαμορφώνεται πλέον με βάση τα νεότερα δεδομένα όπως περιγράφεται στην καρτέλα του προγράμματος

 • Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 • Υπεύθυνοι μαθημάτων ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του ΠΚ ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ ή άλλων Πανεπιστημίων με ερευνητικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος.
 • Λεπτομερές πρόγραμμα, κατάλογος διδασκόντων, σημειώσεις και άλλες λεπτομέρειες ανευρίσκονται στον δικτυακό τόπο του προγράμματος του Πανεπιστήμιου (e-learn).


Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

Στα μέσα περίπου του Β Εξαμήνου, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος (κατά προσέγγιση) τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και εισηγείται την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Ερευνητικό πρωτόκολλο

Ο ΜΦ ετοιμάζει ένα ερευνητικό πρωτόκολλο στο οποίο παρουσιάζει την ερευνητική υπόθεση ή τα ερευνητικά ερωτήματα που προτείνει να διερευνήσει και πως θα τα απαντήσει, αναλύοντας τα παρακάτω επιμέρους σημεία:

 • Τίτλος της εργασίας
 • Αντικείμενο της έρευνας του, επιδιωκόμενα αποτελέσματα
 • Ήδη υπάρχουσα γνώση (σε διεθνές επίπεδο)
 • Σκοπός και επιμέρους στόχοι της εργασίας
 • Μεθοδολογία, προτεινόμενος τρόπος ανάλυσης των στοιχείων
 • Χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης (αν απαιτείται)
 • Βιβλιογραφία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν το Πρωτόκολλο Έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο που δίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίας.

Δεοντολογία της έρευνας

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε διάφορους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η έγγραφη έγκριση του φορέα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις έρευνας σε δημόσιους φορείς.

Έρευνα σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας

Για τη διεξαγωγή έρευνας σε νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας απαιτείται έγκριση από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου και τη Διοίκηση της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας. Η διαδικασία έχει ως εξής:

- μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν σχετική αίτηση προς την Επιστημονική Επιτροπή/ Συμβούλιο του Νοσοκομείου με κοινοποίηση στην αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία συνοδεύεται από:

- Συνοπτικό Ερευνητικό Πρωτόκολλο (περίπου 2 σελίδες)

- Βεβαίωση του Επιβλέποντα

- Αντίγραφο του ερωτηματολογίου και του εγγράφου συναίνεσης, εφόσον απαιτούνται στην έρευνα

Διεξαγωγή έρευνας σε πληθυσμό

- Για τη διεξαγωγή έρευνας σε πληθυσμό με χρήση ερωτηματολογίων απαιτείται η άδεια από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www.uoc.gr/research-at-uni/ethics/ethics-and-

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει την εργασία στον Επιβλέποντα του και στη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Εν συνεχεία ο Επιβλέπων (σε συνεννόηση με την Συμ- βουλευτική Επιτροπή, εφ' όσον αυτή έχει συγκροτηθεί) βεβαιώνει ότι η Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να παρουσιασθεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στην προγραμματισμένη ημερομηνία Δημόσιας Παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Εργασιών. Η ολοκλήρωση και παρουσίαση των μεταπτυχιακών εργασιών γίνεται σε 3 περιόδους μετά το τέλος των δύο διδακτικών εξαμήνων:

(1η) το Φεβρουάριο, (2η) τον Ιούνιο και (3η) το Νοέμβριο.

Επιπλέον παράταση ΔΕΝ προβλέπεται παρά μόνο για λόγους υγείας.

Όποιος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι και την 3η περίοδο παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία εξετάζει κατά περίπτωση, την παράταση και προθεσμία υποβολής της Μεταπτυχιακής Εργασία κατά ένα ή δυο εξάμηνα.

Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Εργασίας

Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, αξιολογείται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και βαθμολογείται με την κλίμακα 0-10. Η αξιολόγηση γίνεται στα εξής σημεία:

- Θέμα
- Περιεχόμενο
- Παρουσίαση
Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η τριμελής επιτροπή αναπέμπει τον μεταπτυχιακό φοιτητή είτε:

- Συνολικά, για την διόρθωση του κειμένου και την εκ νέου υποστήριξη της εργασίας

- Μερικά, για την διόρθωση του κειμένου (χωρίς νέα υποστήριξη) και την εκ νέου υποβολή της εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο

Η τριμελής επιτροπή μπορεί να ζητήσει την βελτίωσή της εργασίας, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

Παραδοτέα για τη μεταπτυχιακή εργασία

 • Υποβολή εκθέσεων προόδου προς τον επιβλέποντα καθηγητή (κατόπιν συνεννόησης)
 • Μεταπτυχιακή εργασία, η έκταση της οποίας (χωρίς τη βιβλιογραφία) θα πρέπει να είναι από 10.000 - 18.000 λέξεις. Η μεταπτυχιακή εργασία στην τελική της μορφή υποβάλλεται προς έγκριση στη ΣΕ περίπου μια εβδομάδα πριν από την εξέταση της
 • Δημόσια παρουσίαση της εργασίας και αξιολόγηση
 • Εφόσον η εργασία κριθεί ικανοποιητική, υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα (2 αντίτυπα και 1 CD με την εργασία